Hoondert

Hoondert bouwproducten

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

bouwproducten

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN HOONDERT BOUWPRODUCTEN B.V.

Artikel 1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Hoondert Bouwproducten B.V. hierna ook Hoondert- en haar afnemers. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen waaronder ook bedingen afkomstig van koper, gelden alleen indien deze door Hoondert schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2

Alle door Hoondert uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend tenzij daarin uitdrukkelijk anders is bepaald; alle prijzen zijn steeds exclusief BTW en gelden af magazijn van Hoondert. Overeenkomsten met betrekking tot levering van goederen komen eerst tot stand nadat Hoondert deze schriftelijk heeft bevestigd tenzij de wederpartij binnen 8 dagen na ontvangst daarvan deze bevestiging met recht betwist. Indien na het sluiten van de overeenkomst prijzen van materialen wijzigen is Hoondert gerechtigd deze verhogingen aan koper in rekening te brengen.

Artikel 3

Hoondert zal de levertijden zo nauwkeurig mogelijk opgeven en zich inspannen zich aan deze termijnen te houden. De opgegeven levertijden gelden evenwel steeds bij benadering en zullen nimmer gelden als fatale termijnen. In geval van overschrijding van genoemde termijnen is koper niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en evenmin heeft hij recht op schadevergoeding, tenzij anders is overeengekomen of indien overschrijding van de termijnen het gevolg is van grove schuld aan de zijde van Hoondert.

Artikel 4

Tenzij anders overeengekomen geschiedt de levering steeds af magazijn van Hoondert en reizen de goederen steeds voor rekening en risico van koper. Reizen de goederen voor risico van Hoondert dan aanvaard Hoondert alleen aansprakelijkheid voor schade door beschadiging indien de koper deze onmiddellijk na aankomst van de goederen, of althans onmiddellijk nadat zij van de schade redelijkerwijs heeft kunnen kennisnemen, doch in elk geval uiterlijk 8 dagen na aankomst van de goederen, aan Hoondert heeft gemeld en koper de schade tevens, voorzover deze bij aankomst van de goederen kan worden vastgesteld, heeft doen aantekenen op de vrachtbrief, de afleveringsbon of een soortgelijk document. In geval de levering van de goederen plaatsvindt af magazijn van Hoondert wordt deze geacht te hebben plaatsgevonden zodra de goederen in het betreffende vervoermiddel zijn geladen; in geval levering aan een door de koper opgegeven adres is overeengekomen, wordt deze geacht te hebben plaatsgevonden zodra de goederen terplaatse zijn gelost. Is het opgegeven adres voor het vervoermiddel niet bereikbaar dan vindt de levering plaats op de dichtst bij het aangegeven adres gelegen plaats en is koper verplicht de goederen daar in ontvangst te nemen.

Artikel 5

Bij of zo spoedig mogelijk na aflevering, doch in elk geval binnen 8 dagen na aflevering, dient koper te onderzoeken of sprake is van enig gebrek in de levering; zichtbare gebreken dient hij onmiddellijk na in ontvangstneming van de goederen aan Hoondert te melden en te doen aantekenen op de vrachtbrief, de afleveringsbon of soortgelijk document; niet zichtbare gebreken dient hij in elk geval binnen 8 dagen na aflevering bij Hoondert te melden. Niet tijdige reclames en reclames ten aanzien van reeds verwerkte goederen zullen nimmer worden gehonoreerd. De aansprakelijkheid van Hoondert voor gebreken aan het geleverde is te allen tijde beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende goederen tenzij Hoondert ervoor kiest alsnog aan haar leveringsverplichtingen te voldoen. Hoondert is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade als gevolg van niet, niet tijdige of niet behoorlijke levering zoals bedrijfsschade, stagnatieschade, vertragingsschade etc. van koper of van derden.

Artikel 6

In geval van levering op afroep zonder dat nadere termijnen zijn overeengekomen is koper gehouden om, indien na drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst nog niet alle goederen zijn afgeroepen, op eerste verzoek van Hoondert een termijn te noemen waarbinnen afroep volgt. Deze termijn zal niet langer zijn dan drie maanden gerekend vanaf het moment dat Hoondert het verzoek doet. Indien koper niet binnen 8 dagen na het verzoek reageert danwel indien hij een langere termijn dan 3 maanden noemt danwel indien hij niet binnen de genoemde termijn afneemt is Hoondert gerechtigd de overeenkomst voorzover deze niet is uitgevoerd te ontbinden en is koper gehouden aan Hoondert een schadevergoeding te betalen welke tenminste bedraagt 10% van de koopsom met betrekking tot het aldus ontbonden deel van de overeenkomst.

Artikel 7

In geval Hoondert door overmacht verhindert zal zijn te leveren dan wel indien de uitvoering van de overeenkomst voor Hoondert bezwaarlijker wordt als gevolg van overmacht kan Hoondert de overeenkomst opschorten of geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder dat zij schadeplichtig is. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid als gevolg waarvan naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer kan worden verlangd, waaronder begrepen: oorlog, staking, uitsluiting, natuurrampen, stremming in de aanvoer, machinebreuk, epidemieën, brand etc. een en ander zowel bij Hoondert als haar leveranciers.

Artikel 8

Alle geleverde goederen blijven eigendom van Hoondert totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden van alle vorderingen welke betrekking hebben op het geleverde alsmede op eerdere leveringen door Hoondert aan koper. Alle risico’s met betrek- king tot de geleverde goederen komen voor rekening van koper vanaf het moment van levering. Indien en zolang de koper niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan kan Hoondert de aldus aan haar toebehorende goederen terstond tot zich nemen. Hoondert zal in dat geval steeds ongehinderd toegang hebben tot de goederen waarbij koper zich verplicht aan Hoondert alle medewerking te verlenen om haar rechten uit hoofde van het eigendomsvoorbehoud uit te oefenen.

Artikel 9

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien koper na het verstrijken van de betalingstermijn niet of niet volledig heeft betaald is hij vanaf dat moment in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en is over het opeisbare bedrag de wettelijke rente vermeerderd met 2% verschuldigd. De buitenrechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening van het verschuldigde zijn voor rekening van koper waarbij deze tenminste verschuldigd is de kosten voor het alsdan geldende incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Artikel 10

Alle geschillen, welke tussen Hoondert en koper mochten ontstaan in verband met de tussen hen gesloten overeenkomst zullen, voorzover behorende tot de competentie van een arrondissementsrechtbank, uitsluitend worden beslecht door de arrondissementsrechtbank te Middelburg; voorzover behorende tot de competentie van een kantonrechter zullen deze uitsluitend worden beslecht door de kantonrechter te Middelburg, terwijl steeds het Nederlands recht van toepassing is.

Waarom hoondert staalbouw ?

Wij helpen van
idee tot realisatie.

Dankzij jarenlange ervaring is er ruime kennis aanwezig om u te adviseren over het juiste bouwproduct en de montage ervan.